Algemene Voorwaarden Slow Stitching

Algemene voorwaarden SLOW STITCHING

Artikel 1 Inleiding
1.1 Voor de leesbaarheid van het document is gekozen voor de “ik” vorm. Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat wordt Margreeth van Dijk | Slow Stitching bedoeld.

De financiële afhandeling wordt uitgevoerd door Margreeth van Dijk

Grote Sloot 331
1751 LC Schagerbrug
Kamer van Koophandel nummer: 71068872

Contact via: margreeth@slowstitching.nl

Artikel 2 Voorwaarden deelname programma
2.1 De Startcursus Slow Stitching  en de nog te maken vervolgcursussen (hierna ook wel genoemd: programma’s) is bedoeld voor iedereen, personen en ondernemers. Ik bereken 21% BTW in mijn prijzen. Omdat de meeste klanten natuurlijke personen zijn, is de vermelde prijsstelling inclusief  BTW.
2.2 De Startcursus is los en op eigen gelegenheid te volgen, maar ook met support, online Q&A’s, coachcalls, en offline bijeenkomsten.

2.3 In dit programma heb ik mijn talenten, mijn know how en energie samengevoegd. Zelf kun je naast het volgen van het Programma voldoende tijd reserveren voor het bekijken van de video’s en uitleg, en het oefenen van de technieken voor je creatieve project. Het succes van jouw creatieve project is grotendeels afhankelijk van je eigen inspanningen. Je bent je ervan bewust dat dit Programma een echt groepsprogramma/ zelfstudieprogramma is en dat je dus geen 1 op 1 begeleiding krijgt.

Artikel 3 Afkoelingsperiode
3.1 Tot de start van de programma's is het mogelijk om het Programma te annuleren. Je ontvangt je geld volledig terug. Wanneer je een programma koopt met directe toegang tot de content, is het niet meer mogelijk om je deelname aan het programma te annuleren en je geld terug te ontvangen. Je komt hier expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 van het BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

Artikel 4 Prijs en betaling
4.1 Voor de prijzen van de Programma's verwijs ik je naar de meest recente prijsstelling op de verkooppagina's van  www.margreethvandijk.nl en www.slowstitching.nl.  Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

4.2 Bij de startcursus is betaling in één keer verschuldigd. Bij grotere nieuwe programma’s kan de betaling in een keer, of in termijnen worden voldaan. Als je het deelnemersgeld in termijnen betaalt, dan blijft ook na afronding van het programma de verplichting tot betaling bestaan. Termijnbetalingen worden via automatische incasso verwerkt van het rekeningnummer waarmee de eerste termijn is voldaan. Wijzigingen in rekeningnummer tijdens de periode van dit abonnement zijn niet mogelijk.
4.3 Aanbiedingen, prijzen of offertes zijn altijd vrijblijvend en gelden niet automatisch voor toekomstige programma’s of offertes.

Artikel 5 Intellectueel eigendom/Gebruik materialen.
5.1 Op de teksten en materialen van het programma bezit ik de intellectueel eigendomsrechten. Tijdens en na het programma mag je de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven.
5.2 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven heb.

Artikel 6 Materialen
6.1 Ik streef ernaar de materialen levenslang online voor mijn deelnemers toegankelijk te houden, maar ik kan dit niet garanderen. Als ik de materialen ga verwijderen, of verhuizen naar een andere url, dan zal ik dit altijd 3 (drie) maanden van tevoren per e-mail laten weten, zodat je in staat bent deze te downloaden of op een andere manier te bewaren. Ik zal dit bericht altijd versturen naar het laatste e-mailadres dat je aan mij bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor jouw risico.

Artikel 7 Klachten
7.1 Mocht je ontevreden zijn over het programma of een onderdeel van het programma dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan mij laten weten, door mij een mail te sturen naar support@margreethvandijk.nl. Ik ontvang dan van jou een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen.
7.2 Klachten moet je binnen 14 dagen na het volgen van een bepaald programmaonderdeel aan mij melden.
Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
7.3 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
8.1 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is de totale aansprakelijkheid van mij wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief BTW.
8.2 De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc., is uitgesloten.
8.3 In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je mij eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat ik in staat ben om mijn verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

Artikel 9 Privacy
9.1 Ik neem de privacy van mijn deelnemers serieus en ik gebruik jouw persoonsgegevens alleen in het kader van mijn dienstverlening. Ik houd me aan de wettelijke regels rondom Bescherming Persoonsgegevens. Bekijk hiervoor mijn privacyverklaring, vermeld op mijn website.

Artikel 10 Overig
10.1 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen mij en jou overeengekomen zijn.
10.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Ik zal dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen
10.3 Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail.

Artikel 11 Geschillen
11.1 Bij eventuele geschillen zal ik altijd eerst mijn best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat ik een geschil aan de rechter voorleggen.
11.2 Indien we er onderling niet uitkomen, zal ik geschillen voorleggen aan de rechter te Alkmaar.

Artikel 12 Toepasselijk recht
12.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13 Wijziging van de voorwaarden
13.1 Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.
13.2 Ik zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per mail aan je sturen. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor je in werking zodra je de wijziging hebt ontvangen.

Algemene voorwaarden | Margreeth van Dijk | Slow Stitching  April 2020